Nancy-Schlichting-Multimedia-1600x900 - 2022

Nancy M. Schlichting Headshot

Nancy M. Schlichting, Former Chief Executive Officer, Henry Ford Health System